ونیر کامپوزیت همه ما انسان ذاتاٌ می خواهیم که زیبا باشیم و خوب جلوه کنیم، حال تاثیر عضو از بدن در زیبایی را ببنیم، دندان همان عضوی است که مانند مروایدی در صدف می درخشد و تاثیر شگرفی در جذابیت و...

بیشتر بخوانید